Giới thiệu chung

 


Giới thiệu Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Bách khoa toàn thư Việt Nam phản ánh những tri thức cơ bản về đất nước, con người Việt Nam và thế giới, trong đó chú trọng những tri thức cần thiết đối với Việt Nam; bảo đảm tính khoa học, tính dân tộc, tính hiện đại; bảo đảm tính chuẩn mực và tính hệ thống; quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

 


 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  ĐỘC lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 1262/QĐ-TTg                           Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2014

  QUYẾT ĐỊNH
  Phê duyệt Đề án Biên soạn
  Bách khoa toàn thư Việt Nam

   

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

  Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

  Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về kết thúc hoạt động Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam;

  Xét đề nghị của Chù tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Phê duyệt Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam gồm một số nội dung chủ yểu sau:

  1. Mục tiêu và yêu cầu

  a) Mục tiêu

  • Góp phần nâng cao trình dộ dân trí, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển dất nước;
  • Trờ thành công cụ học tập, tra cứu chính thức, chuẩn mực, thiết yếu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quổc tế của Việt Nam.

  b) Yêu cầu

  • Phản ánh những tri thức cơ bản về đất nước, con người Việt Nam và thế giới, trong đó chú trọng những tri thức cần thiết đối với Việt Nam;
  • Bảo đảm tính khoa học, tính dân tộc và tính hiện đại;
  • Bảo đảm tính chuẩn mực và tính hệ thống;
  • Quán triệt quan điểm cùa chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tường Hồ Chí Minh, đường lối chính sách cùa Đảng và Nhà nước.
  1. Danh mục bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam gồm 36 quyển như sau:

  Quyển 1. Toán học, Cơ học

  Quyển 2. Vật lý học, Thiên văn học

  Quyển 3. Hóa học, Công nghệ hóa học

  Quyển 4. Sinh học, Công nghệ sinh học

  Quyển 5. Địa chất học, Môi trường

  Quyển 6. Địa lý học, Địa lý thế giới

  Quyển 7. Địa lý Việt Nam, Địa chính

  Quyển 8. Công nghệ thông tin

  Quyển 9. Nông nghiệp, Thủy lợi

  Quyển 10. Lâm nghiệp, Ngư nghiệp

  Quyển 11. Hải dương học, Khí tượng thủy văn

  Quyển 12. Y học, Dược học

  Quyển 13. Điện, Điện tử, Tự dộng hóa

  Quyển 14. Xây dựng, Công nghệ vật liệu

  Quyển 15. Giao thông, Vận tải

  Quyển 16. Cơ khí, Mỏ, Luyện kim

  Quyển 17. Dệt, May, Giấy, Thực phẩm

  Quyển 18. Văn học

  Quyển 19. Ngôn ngữ học, Hán Nôm

  Quyển 20. Văn hóa dân gian, Ngành nghề thủ công

  Quyển 21. Lịch sử Việt Nam

  Quyển 22. Lịch sử thế giới

  Quyển 23. Khảo cổ học, Dân tộc học – Nhân học

  Quyển 24. Kinh tế học

  Quyển 25. Tài chính, Ngân hàng, Tiền tệ

  Quyển 26. Triết học

  Quyển 27. Tôn giáo, Xã hội học

  Quyển 28. Chính trị, Ngoại giao, Tổ chức

  Quyển 29. Quốc phòng, An ninh

  Quyển 30. Luật học

  Quyển 31. Tâm lý học, Giáo dục học

  Quyển 32. Thông tin, Báo chí, Xuất bản, Thư viện, Bảo tàng, Lưu trữ

  Quyển 33. Âm nhạc, Nghệ thuật múa, Sân khấu, Điện ảnh, Nhiếp ảnh

  Quyển 34. Mỹ thuật, Kiến trúc

  Quyển 35. Du lịch, Thể dục thể thao, Ẩm thực, Trang phục

  Quyển 36. Sách dẫn (Index, dành cho bộ tổng hợp)

  3. Thời gian thực hiện

  Giai đoạn 1: Từ năm 2014 đến hết năm 2019 biên soạn theo phân quyển.

  Giai đoạn 2: Từ năm 2020 đến hết năm 2023 biên soạn 35 quyển theo ABC và 01 quyển sách dẫn.

  4. Kinh phí

  Kinh phí biên soạn bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam được bố trí từ các nguồn:

  • Ngân sách nhà nước;
  • Hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
  • Các nguồn vốn hợp pháp khác.

  5. Tổ chức thực hiện

  a) Tổ chức chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam gồm:

  • Hội đồng Chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.
  • Ban Chủ nhiệm Chương trình do Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo quyết định thành lập có nhiệm vụ giúp Hội đồng Chỉ đạo điều hành việc biên soạn bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam. Chủ nhiệm Chương trình quyết định thành lập các Ban chuyên ngành để biên soạn từng quyển trong bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam, bao gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và Thư ký Ban.

  b) Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch biên soạn bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

  c) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam xây dựng cơ chế tài chính để triển khai thực hiện Đề án.

  d) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện Đề án.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 3. Các Bộ trường, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trường các cơ quan, tô chức có liên quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tình, thàph phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

  • Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  • Văn phòng Trung ương Đảng;
  • Văn phòng Tổng Bí thư;
  • -Văn phòng Chủ tịch nước;
  • -Văn phòng Quốc hội;
  • – Kiểm toán Nhà nước;
  • – UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  • – Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  • – VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý ‘[TCP,
  • TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, PL, TH;
  • Lưu: Văn thư, KGVX (3b).133