Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 28. Chuyên ngành Chính trị, Ngoại giao,Tổ chức

Trưởng Ban
GS.TS. Phùng Hữu Phú
Hội đồng Lý luận Trung ương
Phó
trưởng ban
TS. Đặng Đình Quý
Bộ Ngoại giao
PGS.TS. Lê Minh Thông
Viện Nghiên cứu Tổ chức,
Ban Tổ chức Trung ương
Thành viên chínhPGS.TS. Nguyễn Viết Thông
Hội đồng Lý luận Trung ương
GS.TS. Dương Xuân Ngọc
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
PGS.TS. Phan Xuân Biên
Hội Sử học Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Vũ Tùng
Học viện Ngoại giao
PGS.TS. Vũ Dương Huân
Học viện Ngoại giao
PGS.TS. Dương Văn Quảng
Học viện Ngoại giao
PGS.TS. Đinh Xuân Lý
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS. Trần Quốc Toản
Hội đồng Lý luận Trung ương
PGS.TS. Nguyễn Minh Phương
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải
Học viện Hành chính Quốc gia
PGS.TS. Hồ Tấn Sáng
Học viện Chính trị Khu vực III, Đà Nẵng
Thư ký khoa họcTS. Lưu Minh Văn
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội
Thư ký hành chínhThS. Nguyễn Thị Nga
Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng trung ương
Trưởng Ban
GS.TS. Phùng Hữu Phú
Hội đồng Lý luận Trung ương
Phó
trưởng ban
TS. Đặng Đình Quý
Bộ Ngoại giao
PGS.TS. Lê Minh Thông
Viện Nghiên cứu Tổ chức,
Ban Tổ chức Trung ương
Thành viên chínhPGS.TS. Nguyễn Viết Thông
Hội đồng Lý luận Trung ương
GS.TS. Dương Xuân Ngọc
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
PGS.TS. Phan Xuân Biên
Hội Sử học Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Vũ Tùng
Học viện Ngoại giao
PGS.TS. Vũ Dương Huân
Học viện Ngoại giao
PGS.TS. Dương Văn Quảng
Học viện Ngoại giao
PGS.TS. Đinh Xuân Lý
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS. Trần Quốc Toản
Hội đồng Lý luận Trung ương
PGS.TS. Nguyễn Minh Phương
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải
Học viện Hành chính Quốc gia
PGS.TS. Hồ Tấn Sáng
Học viện Chính trị Khu vực III, Đà Nẵng
Thư ký khoa họcTS. Lưu Minh Văn
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội
Thư ký hành chínhThS. Nguyễn Thị Nga
Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng trung ương

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*