Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 4. Sinh học, Công nghệ sinh học

Trưởng Ban
GS.TSKH. Vũ Quang Côn
Hội Côn trùng học Việt Nam
Phó
trưởng ban

GS.TSKH. Trương Quang Học
Đại học Quốc gia Hà Nội

GS.TS. Phan Văn Chi
Viện Công nghệ Sinh học,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Thành viên chínhGS.TS. Trương Nam Hải
Viện Công nghệ Sinh học,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
GS.TS. Trần Linh Thước
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
PGS.TS. Nông Văn Hải
Viện Nghiên cứu hệ gen,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa
Trường Đại học Khoa học tự nhiên,
Đại học Quốc gia Hà Nội
GS.TS. Chu Hoàng Mậu
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên
GS.TS. Nguyễn Lân Dũng
Hội các ngành Sinh học Việt Nam
GS.TSKH. Trinh Tam Kiệt
Đại học Quốc gia Hà Nội
GS.TSKH. Lã Đình Mỡi
Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
GS.TS. Ngô Đắc Chứng
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh
Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
PGS.TS. Trương Xuân Lam
Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
PGS.TS. Đỗ Công Thung
Viện Tài nguyên và Môi trường Biển,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
GS.TS. Đặng Đình Kim
Viện Công nghệ Môi trường,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
GS.TSKH. Vũ Quang Mạnh
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
PGS.TS Vũ Văn Liên
Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
PGS.TS Hồ Thanh Hải
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Thư ký
khoa học
PGS.TS. Nguyễn Quang Huy
Trường Đại học Khoa học tự nhiên,
Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS. Đồng Văn Quyền
Viện Công nghệ Sinh học,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
PGS.TS. Vũ Đình Thống
Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
TS. Vũ Tiến Chính
Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Thư ký
hành chính
TS. Nguyễn Thị Phương Trang
Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*